Twitter has köp müşderi almaga nädip kömek edip biler? - Semalt jogap berýär

Twitter web sahypasyna köp müşderi getirip biler. Sosial media marketing (SMM) bilen iş salyşýan web ussatlary üçin miwe berip biljek ýa-da bermeýän köp tagalla edip bilersiňiz. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dyhan, “Twitter” -iň SEO kampaniýasyny üstünlikli amala aşyrmagynyň aşakdaky usullaryny gözden geçirmegi teklip edýär:

Suratlaryň we wideolaryň görkezilmegine göz ýetiriň. SEO ýerine ýetirilende suratlar we wideo mazmuny hem reýting faktorlary hökmünde goşant goşýar. Bu ýagdaýda adamlaryň mazmunyňyz bilen täsirleşmeginiň köp usullary bar. Mundan başga-da, suratlar sahypaňyzyň UX-ny özüne çekiji edip biler.

Dogry gözleg netijelerini tapyň. Dogry gözleg ölçegleriniň derňewi web sahypaňyzy şol bir wagtyň özünde köp pul gazanyp biler. Twitter-i web sahypaňyza müşderiler getirmek üçin gözleg netijelerini ulanyp bilersiňiz.

Hil mazmuny we ýatlamalar. Käwagt adamlar halaýan ýatlamalary we teswirleri halaýarlar. Bu ýagdaýda adamlar bir kompaniýa üçin SEO ýerine ýetirilende bu tarapy ulanmagy ýatdan çykaryp bilerler. Blogyň web sahypaňyza köp adam getirýän beýleki ugurlary bolup biler. Twitter bu elementleri bilelikde işlemek bilen bir hatarda bu meseleleri awtomatlaşdyrmaga kömek edip biler.

Bäsleşikler geçiriň. Twitter-de oýun oýnamak adamlara mahabat döretmegiň köp tarapyny görkezmäge kömek edip biler. Mundan başga-da, aşakdaky Twitter arkaly diňleýjileriňizi çekmek mümkin. Twitter, her web ussasynyň ulanmaly güýçli marketing guralydyr.

Blog ulanyň. Blogyň güýji internet marketing ulgamynda henizem agdyklyk edýär. Abraýly blog ulanmak, adamlary hödürlemek isleýän maglumatlaryna duýgur edip biler, şeýle hem mahabat kampaniýaňyzy üstünlikli geçirmek üçin zerur düzedişler girizip biler. Iň ýokary artykmaçlyklar üçin blogyňyzy Twitter bilen baglanyşdyryp bilersiňiz.

Dogry diňleýjilere jogap beriň. Twitterde köp adamlar dürli sebäplere görä twitleriňize teswir berip bilerler. Müşderiňiz bolmaga taýyn däl adamlaryň teswirlerine üns bermän bu adamlary goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, blog, Twitter yzarlaýanlaryňyzy müşderilere öwürmek isleýän şahsyýetleriň ünsüni özüne çekip biler.

Netijeli ýazyň. Täzeden teswir ýazmak üçin Twitter-den peýdalanmagyň iň aňsat bölegi bolup görünýär. Adamlar yzarlaýanlara şol anyk maglumatlary görmek üçin beýleki hasaplardan twit ýazýarlar. Mahabat kampaniýalaryna zerur düzedişler girizmek isleýän ulanyjylar üçin ygtybarly çeşmeden mazmuny täzeden ýazmak, ähli prosesi özboluşly etmek zerurdyr.

Netije

Häzirki wagtda esasy SEO we mazmun marketing meselelerini bermek üçin Twitter-den has köp adam peýdalanýar. Beýleki ýagdaýlarda adamlar ýer ýüzündäki millionlarça müşderä ýetmek üçin mahabat işini ulanýarlar. Bularyň köpüsi esasy mahabat kampaniýalaryny amala aşyrmaga kömek edýär. Web ussatlaryna maksatly diňleýjilerine ýetmäge kömek edýän başga usullar bar. SEO ýa-da SMM kampaniýaňyzy üstünlikli etmek üçin bu gollanmany ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, Twitter mahabatlaryňyza web sahypaňyza köp müşderi döretmäge kömek edip biler.